Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangsu Green Stone Optical Co., Ltd.” gözleg we önümçilik, önümçilik we satuw bilen güýçli utgaşdyrylan professional optiki obýektiw öndüriji.65000 inedördül metr önümçilik bazasy we 350-den gowrak işgär bar.Öňdebaryjy enjamlaryň, täze önümçilik tehnologiýalarynyň we galyplarynyň doly toplumynyň ornaşdyrylmagy bilen optiki linzalarymyzy diňe bir içerki bazarda däl, eýsem dünýä eksport edýäris.

Linza önümlerimiz linzalaryň ähli görnüşini diýen ýaly öz içine alýar.Önüm diapazony, HC, HMC we SHMC bejergisi bilen ýeke görüş, bifokal, progressiw, gök kesiş, fotohrom, gök kesilen fotohrom, infragyzyl kesmek we ş.m. goşmak bilen 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.70 we 1.74 indeksleri öz içine alýar.Taýýar obýektiwden başga-da, ýarym taýýar boş ýerleri öndürýäris.Önümler CE & FDA bilen hasaba alyndy we önümçiligimiz ISO9001 & ISO14001 standartlary bilen tassyklanan.

Ajaýyp dolandyryş tehnologiýasyny oňyn girizýäris, Korporatiw şahsyýet ulgamyny hemmetaraplaýyn import edýäris we kompaniýanyň we markanyň daşarky keşbini ýokarlandyrýarys.

img hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil barlagy

Önümler CE & FDA bilen hasaba alyndy we önümçiligimiz ISO9001 & ISO14001 standartlary bilen tassyklanan.

logo18

Kärhananyň bahalary

Dünýäni has gowy görmek we müşderilerimiz bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin iň gowy linzalary bermäge bagyşlanýarys.

Ösüş strategiýasy

"Gymmatlygy döretmek, goşa gazanmak", "hyzmat ülňülerini döretmek" maksady we "müşderilere iň laýyk hyzmat we önümler bilen üpjün etmek" iş maksadyny hödürleýäris.

Zehin strategiýasy

Kompaniýanyň zehin strategiýasy "laýyklyk iň gowusy" ýörelgesine eýerip, "adam wezipe laýyk" we "borç adama laýyk" kadrlar syýasatyna deň ähmiýet berýäris, tekiz guramaçylyk gurluşyny döredýäris.

Gözleg we gözleg ukyby

Uly laboratoriýamyz bar, Ösen enjamlar, tejribeli inersenerler, gowy taýýarlykly işgärler we tiz eltip bermek müşderileriň Rx sargytlary üçin talaplaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Zawodymyz

21
11
8
zawod
tabyt
4
15
1
5

Şahadatnama

Linza önümlerimiz linzalaryň ähli görnüşini diýen ýaly öz içine alýar.Önümler CE & FDA bilen hasaba alyndy we önümçiligimiz ISO9001 & ISO14001 standartlary bilen tassyklanan.

c1
c2
c3

Dünýäni has gowy görmek we müşderilerimiz bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin iň gowy linzalary bermäge bagyşlanýarys.Biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri tüýs ýürekden garşylaýarys.